ESC را برای بستن فشار دهید

بدبینی،خوش بینی،فکر،موج