تست افسردگی

افسردگی خود را بسنجید

این آزمون که توسط لئونارد رادولف طراحی شده است به شما کمک خواهد کرد تا میزان افسردگی خود را تعیین کنید.
چند هفته گذشته خود را به یاد بیاورید.سپس گزینه هایی را که به بهترین صورت احساس شما را طی چند هفته گذشته بیان می کند،انتخاب کنید: