تست خشم

خشم خود را بسنجید

هر عبارت را بخوانید و هر شماره ایی که به احساس شما نزدیکتر است را انتخاب کنید.
روی هر قسمت خیلی فکر نکنید و اولین جوابی که احساس میکنید به شما نزدیکتر است را انتخاب کنید.
نکته:در این تست جواب درست و غلط وجود ندارد.